CZAD cichy zabójca

   Sezon zimowego ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych to okres zwiększonej ilości pożarów. W związku z przypadkami zatruć użytkowników urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym,olejowym i gazowym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej zawraca się z apelem do mieszkańców powiatu o bezpieczne eksploatowanie urządzeń ogrzewczych.

TLENEK WĘGLA (CZAD)


   Tlenek węgla zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, skrajnie łatwo palnym i toksycznym. Jest nieco lżejszy od powietrza i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Czad, będący gazem duszącym w przypadku narażenia układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia długotrwałego. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał. W życiu codziennym z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu. Powstać wówczas może trujący tlenek węgla (czad). Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.
Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) mogą być - a jak wykazuje praktyka codzienna - są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla na przykład podczas snu lub kąpieli w pomieszczeniach gdzie zamontowane są urządzenia gazowe do ogrzewania wody lub powietrza. 
 

Jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla ?

Tlenek węgla ze względu na swoje właściwości jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla:

 • nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych i otworów nawiewowych,
 • co najmniej raz w roku zleć firmie kominiarskej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający tlenek węgla w pomieszczeniu, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych),
 • nie dokonuj podłączenia urządzeń grzewczych do przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
 • kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
 • dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku.
   

PAMIĘTAJ !!! TLENEK WĘGLA JEST BEZWONNY !!!


Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia! Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem! W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej! Najczęstszymi przyczynami powstania pożarów w okresie zimowym są:

 • nieostrożne obchodzenie się z ogniem otwartym, w tym palenie papierosów (szczególnie przed zaśnięciem),
 • niewłaściwe i nieostrożne użytkowanie urządzeń grzewczych. - pozostawienie bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych nieprzystosowanych do pracy całodobowej,
 • niefachowe przeróbki i brak konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych,

Wymienione przyczyny powstawania pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dlatego też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o zwrócenie uwagi i zapamiętanie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, podczas dogrzewania pomieszczeń. Oto kilka zasad ogólnych: Eksploatacja urządzeń elektrycznych:

 • nie należy stosować naprawianych "watowanych" bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
 • należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
 • nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
 • nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli,firanek,itp) - zachowaj odległość minimum 0,5m;
 • należy tak ustawiać elektryczne urządzenia grzewcze, aby przedmioty palne nie mogły się z nimi zetknąć;
 • należy chronić palne podłożę przed zapaleniem (np.: stosować niepalne podkładki pod gorącymi urządzeniami) podczas włączania lub wyłączania z sieci elektrycznych urządzeń grzewczych należy upewnić się czy została włożona lub wyjęta właściwa wtyczka.

Eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych. Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe. W celu uniknięcia pożaru czy wybuchu gazu lub ograniczenia ich skutków należy się kierować niżej wymienionymi zasadami:

 • Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania instalacji gazowej w dobrym stanie technicznym (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji)
 • Gazomierz znajdujący się poza lokalem odbiorcy powinien być przez niego zabezpieczony przed osobami niepowołanymi
 • Wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to oznaki wadliwego spalania gazu)
 • Odbiorniki gazu powinno się eksploatować zgodnie z instrukcją producenta (np. nie wolno używać kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń)
 • Włączone odbiorniki gazu powinny być na bieżąco kontrolowane, chyba, że ich konstrukcja jest przystosowana do pracy bez dozoru
 • Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
 • Zabronione jest dokonywanie samowolnie we własnym zakresie przeróbek , napraw instalacji i urządzeń gazowych oraz podłączeń dodatkowych odbiorników gazu bez uzgodnienia z rozdzielnią gazu
 • Użytkownikom urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza, przerabiać, naprawiać, malować gazomierzy oraz zatykać otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazu
 • Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan ), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg każda, butle powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.), z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, butle należy umieszczać z dala od urządzeń powodujących iskrzenie, butle należy instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczyć przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczeniem, temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle nie może przekroczyć 35 st.C.

Ogólne zasady bezpieczeństwa instalacji ogrzewczych:

 • nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych i gazowych, jak również na paliwo stałe,
 • należy zlecać okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych - zaniedbania tych czynności często są przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
 • w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności jak również zapobieżenia zapalaniu zalegających tam zanieczyszczeń (głównie sadza) - częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych zależy od rodzaju spalanego paliwa, przy czym wymaga się w ciągu roku co najmniej czterokrotnego czyszczenia kominów w przypadku stosowania paliw stałych (węgiel, koks, drewno) lub co najmniej dwukrotnego czyszczenia kominów w przypadku spalania paliw gazowych lub oleju opałowego,
 • piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych tynkiem - co najmniej 0,15 m,
 • podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek co najmniej po 0.3 m,
 • przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,
 • należy używać tylko tych urządzeń ogrzewczych elektrycznych i gazowych, które posiadają krajowe atesty i dopuszczenia,
 • w przypadku używania urządzeń sprowadzonych z zagranicy, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta.

 

Źródło: www.mazowsze.straz.pl

© Copyright by OSP Małkinia Górna 2020 ©

stat4u